Välkommen till AddOx!

Vi erbjuder stödboende i träningslägenheter och kvalificerat kontaktmannaskap.

Vi arbetar för att människor ska ges möjlighet till förbättrade livsvillkor

Innehållet i verksamheten syftar till att hjälpa människor till ett ansvarstagande och självständigt liv. Genom att öka kunskapen om hur vårt samhälle fungerar och utveckla en social kompetens kan individen ta makten över sitt liv och öka sin förmåga till självständighet..

Målgrupp

Unga vuxna och vuxna från 18 år som är i behov av boende med individuellt anpassade socialkurativa insatser, personligt stöd och social träning.

Övergripande mål

Att den enskilde ökar sin förmåga att leva ett självständigt ansvarstagande socialt liv och rustas för att klara ett eget boende.

Arbetssätt

Våra tre grundpelare är: social träning, social färdighetsträning och kvalificerat kontaktmannaskap.

Förhållningssätt

Det socialkurativa arbetet utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Med det menas att vårt arbete utgår från en förståelse för individens sociala sammanhang där varje person ges möjlighet till att utveckla sina resurser och växa som person.

AddOx AB

Lilla sällskapets väg 16

12761 Skärholmen

inger@addox.se

070-6247790